31/03/17

 

S’anul·la i deixa sense efectes la convocatòria pública per la provisió externa de 243 llocs de treball estructurals, ocupats per treballadors amb contracte d’interinatge, publicada el 21 d’octubre de 2016.

 

L’àrea de Recursos Humans resta a la vostra disposició per qualsevol aclariment a través de rrhh.sem@gencat.cat

 

 

 

 

 

14/03/17 01:00

S’ha detectat que a causa d’una incidència tècnica, alguns candidats no apareixien a la llista provisional d’admesos i exclosos.

Tant bon punt s’ha detectat, s’ha substituït la llista per la correcta. Per tal de donar compliment al període d'esmenes, es modifica el termini màxim de presentació de documentació fins les 01:00 del dia 16 de març de 2016.

 

FASE DE REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ

(prèvia a la publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos)

En compliment del punt 4.6 de les Bases de la Convocatòria SEM 2016, es publica la llista amb la totalitat de les persones (tret d’error o omissió) que han sol·licitat participar en la provisió externa de llocs de treball, convocada pel SEM el proppassat 21 d’octubre 2016. Les persones que s’indiquen són requerides per ACREDITAR els documents que s’indiquen amb una X.

El lliurament de documents s’ha de fer telemàticament mitjançant un arxiu únic que integrarà tots els documents aportats, acompanyats del document “FULL PER ACREDITAR DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA”. Aquest full, degudament complimentat, serà la primera pàgina de l’arxiu. L’adreça electrònica a la qual caldrà lliurar l’arxiu és: convocatoria2016.sem@gencat.cat

El termini per presentar-ho finalitza a les 24:00 del dia 15 de març de 2017.

No s’admetran presentacions en arxius allotjats al “núvol

 

Destaquem

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS MODEL FULL ACREDITAR DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

ADVERTIMENTS

  1. Només s’admetran els documents que hagin estat sol·licitats en la llista de “Documentació per esmenar”, publicada el dia 13 de març 2017.
  2. No es pot aprofitar aquesta fase “d’esmenes” per substituir o ampliar documentació de mèrits posteriors a 20 d’octubre 2016.
Com fer un únic pdf per enviar?
Data d'actualització:  14.03.2017
oferta ocupacio

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES FINALITZAT

 

Totes les comunicacions generals referides al desenvolupament de la present convocatòria es realitzaran mitjançant aquesta mateixa pàgina web. Us recomanem una atenció continuada per tal de conèixer les informacions generals, llistes d’admesos i exclosos, calendaris de proves, etc..

Les comunicacions individuals es realitzaran mitjançant l’adreça electrònica que figuri a la sol·licitud de participació.

 

anunci metges
Data d'actualització:  27.01.2017