CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LLOCS DE TREBALL VACANTS OCTUBRE 2017

 

RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2017, per la qual s'aprova convocar la cobertura de llocs de treball vacants de les categories de metge assistencial 1, infermer assistencial 1, tècnic en transport sanitari, tècnic administratiu, auxiliar administratiu, tècnic auxiliar de Coordinació, tècnic d'ofici, titulat mitjà no sanitari i titulat superior no sanitari dependents del Sistema d'Emergències Mèdiques, SA.

* Els aspirants que hagin participat en la convocatòria ordinària de provisió de llocs de treball Resolució SLT/1617/2017, de 4 de juliol (DOGC 10 juliol 2017) i que no desitgin tornar a aportar la documentació, hauran d'omplir el document que figura a l'annex 6 i els documents dels punts a), b) i c), en el supòsit d'aportar nous serveis prestats posteriors a 30 de juliol 2017 cal actualitzar els punts g) i h) o per nous mèrits posteriors a 30 de juliol de 2017 el punt f).

El termini per al lliurament finalitza a les 24:00 del dia 08/11/2017, mitjançant arxiu únic adreçat a:  convocatoriaoctubre2017.sem@gencat.cat

No s’admetran presentacions d'arxius allotjats al “núvol”.

 

Data d'actualització:  19.10.2017

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LLOCS DE TREBALL VACANTS JULIOL 2017

 

PUBLICACIÓ LLISTES  DEFINITIVES D’ADMESOS / EXCLOSOS de la convocatòria ordinària de provisió de 100 llocs de treball Resolució SLT/1617/2017, del passat  4 de juliol (DOGC 10 juliol 2017).

En breu, i d’acord amb l’apartat 2.2.1 de les bases de la convocatòria, es publicaran aquí mateix les llistes dels candidats que han de participar en la fase d’acreditació d’idoneïtat i els temaris corresponents als llocs de treball.

 2.2.1. Fase d’acreditació d’idoneïtat per al lloc de treball:

“RESTARAN EXEMPTS D’AQUESTA FASE ELS ASPIRANTS QUE ACREDITIN UNA EXPERÈNCIA MÍNIMA DE SIS MESOS EN LA FUNCIÓ EN ELS DARRERS DOS ANYS, EN UNITATS SEM PRÒPIES” 

Aquesta fase té com a finalitat acreditar un nivell suficient de la competència professional necessària per desenvolupar les funcions pròpies del lloc de treball. És una fase selectiva i excloent. S’avaluaran coneixements i expertesa dels candidats en les funcions a les quals opten:

L’avaluació dels candidats es farà mitjançant proves escrites i/o pràctiques. Dels continguts específics de les proves (temaris) es farà publicitat en el moment de convocar-les com a mínim 7 dies naturals d’anticipació a la data de realització de les proves.El Tribunal de la Convocatòria SEM 2017

L’Hospitalet de Llobregat,  2 de novembre de 2017

 

RESOLUCIÓ SLT/1617/2017, de 4 de juliol, per la qual s'aprova convocar la cobertura de vacants de metge assistencial 1, infermer assistencial 1, tècnic en transport sanitari i tècnic administratiu, dependents del Sistema d'Emergències Mèdiques, SA.

 

Termini per al lliurament de documentació finalitzat. Convocatòria en procés.

Data d'actualització:  09.10.2017

SELECCIÓ DE METGES PER A UNITATS MÒBILS SVA I CONSULTORIA TELEFÒNICA (CENTRAL DE COORDINACIÓ)

 

Procés de selecció obert

Data d'actualització:  27.01.2017