• Imprimeix

Drets de les persones interessades

Teniu dret a obtenir informació sobre si al Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEM) estem tractant dades personals que us concerneixen, o no. 

Com a persones interessades, teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.  

Podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades d’acord amb les condicions establertes a l’article 18 del RGPD. En aquest cas, únicament tractarem les vostres dades per exercir o defensar reclamacions o en cas de protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important. 

En determinades circumstàncies, podeu oposar-vos, motivant la vostra sol·licitud, al tractament de les vostres dades personals.  

 
Com es poden exercir els drets 

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació, adreçant una sol·licitud en suport paper al Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (Carrer Pablo Iglesias, 101-115. 08908 L'Hospitalet de Llobregat). Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.

Drets ARCO

El Reglament General de protecció de dades, que va entrar en vigor al maig de 2016, serà aplicable amb caràcter obligatori a partir del dia 25 de maig de 2018. La Llei orgànica de protecció de dades (LOPD) es continuarà aplicant mentre no s’aprovi una nova llei en tot allò que no contradigui al Reglament. 

El Reglament General de protecció de dades modifica diversos aspectes del règim actual. El SEM està duent les actuacions necessàries per incorporar-les al més aviat possible i per tal de garantir en tot moment l’exercici dels drets dels ciutadans en l’àmbit de la protecció de les seves dades personals

 

Data d'actualització:  01.06.2018