• Imprimir

Trabaja con nosotros

Borsa de Treball

  

Per tal de facilitar les contractacions de personal de caràcter temporal, que siguin urgents i necessàries per garantir l’operativitat del serveis, el SEM disposa d’una borsa de treball oberta en els períodes que no hi ha convocada cap oferta pública d'ocupació. Les persones interessades en formar part de la borsa han de lliurar el seu currículum mitjançant l’aplicació informàtica disponible a aquesta web en aquestes situacions.

Periòdicament, quan el SEM necessita contractar personal en règim temporal, selecciona les candidatures més idònies per als llocs de treball a cobrir, d’entre els candidats inscrits a la Borsa. La selecció es realitza amb criteris de competència professional, sense perjudici d’altres criteris de preferència (persones amb discapacitat o altres situacions bonificades legalment).

La valoració de les candidatures es fa en principi mitjançant el currículum i l’acreditació documental posterior. No obstant el SEM pot convocar la realització de proves col·lectives i/o entrevistes personals, l’assistència a les quals serà requisit imprescindible per poder mantenir activa la inscripció en la borsa de treball.

Els processos de selecció per a contractacions de personal amb caràcter indefinit és realitzaran mitjançant convocatòries específiques que es publicaran en aquesta mateixa web.

 En tots els casos els requisits mínims per poder rebre una oferta de contractació són:

 • Haver complert 18 anys d’edat i no haver arribat a l’edat de jubilació ordinària.
 • Acreditar les condicions legals per residir i treballar a l’Estat espanyol.
 • Acreditar la idoneïtat professional per al lloc de treball (competències i requisits tècnics/legals).

 

Al SEM treballen  professionals sanitaris i no sanitaris (amb diversos nivells de formació acadèmica: formació professional, i titulats universitaris de grau mig i superior). No obstant, a tret orientatiu, aquests són els perfils professionals que generen més ocupació en el SEM: 

 • Metge/ssa assistencial territorial (unitat mòbil)
 • Metge/ssa assistencial consultoria telefònica (Central de coordinació)
 • Infermer/a assistencial territorial (unitat mòbil)
 • Tècnic/a de transport sanitari territorial (unitat mòbil)

 

IMPORTANT: ES RECOMANA CONSULTAR PERIÒDICAMENT AQUEST WEB. TOTES LES INFORMACIONS RELATIVES A OFERTES D’OCUPACIÓ DEL SEM ES PUBLICARAN AQUÍ.
 

 

METGE/SSA ASSISTENCIAL TERRITORIAL (UNITAT MÒBIL)

 

Funcions/responsabilitats:

 • És el responsable operatiu de la unitat durant el servei, en compliment de les instruccions encomanades des de la Central de Coordinació.
 • És el responsable assistencial del pacient durant tot el procés (assistència, trasllat i trànsfert), d’acord amb la Guia d’urgències i emergències del SEM i els procediments operatius establerts.
 • Complimenta els informes assistencials de l’atenció realitzada, segons els procediments operatius establerts, i confecciona els informes relacionats amb el seu servei que li siguin sol·licitats.
 • Es responsabilitza de la informació a familiars, o tutors del pacient, i de la transferència de la informació del pacient a l’hospital receptor.
 • Participa, amb la resta de l’equip assistencial, en la responsabilitat de l’escolta permanent dels comunicats de la Central de coordinació sanitària (pels sistemes de telecomunicacions establerts pel SEM, radiocomunicacions i via telefònica).
 • Participa, amb la resta de l’equip assistencial, en la revisió, reposició i conservació de l’equipament assistencial material i aparells) de la unitat, segons els procediments operatius vigents, durant el torn de treball.
 • Participa, amb la resta de l’equip assistencial, en mantenir el bon estat i ús de les cabines, tant la de conducció com l’assistencial, així com de les dependències de la base assistencial, durant el seu torn de treball.

 

Requisits necessaris:

 • Títol de Llicenciat/ada en Medicina i Cirurgia.
 • Títol d’Especialitat mèdica, d’acord amb el que estableix el R.D. 853/1993 de 4 de juny (no exigible als metges/ses que hagin obtingut el títol de Llicenciat abans de l’1/01/1995).
 • Experiència laboral prèvia en serveis hospitalaris o extrahospitalaris d’urgències, emergències, crítics, reanimació, ... (mínim 2 anys en funcions de metge/ssa assistencial).
 • Aptitud psicofísica per treballar en una unitat mòbil.
 • Coneixement suficient per a la comunicació oral i escrita, en Català i Castellà. Es valoraran titulacions oficials.

 

Altres competències professionals valorables:

 • Especialitat en medicina intensiva o anestesiologia i reanimació o medicina interna o medicina de família o capacitació universitària oficial en urgències.
 • Formació de post grau oficial en l’àmbit d’urgències i/o emergències, reanimació i malalt crític.
 • Habilitació per a la conducció de vehicles urgents (BTP).
 • Coneixements bàsics de diagnòstic per la imatge: radiologia.
 • Realització i coneixements avançats de ECG.
 • Ecocardiografia i ecografia d’emergències.
 • Coneixement tècniques control via aèria i ventilació. Desobstrucció de la via Aérea.
 • Coneixement de  tècniques de canalització de vies
 • Coneixement de procediments i tècniques en anestesia local, regional i general
 • Coneixement de  tècniques de mobilització i immobilització
 • Procediments de cirurgia menor
 • Coneixement de procediment d’IMV
 • Coneixement de protocols operatius, incloent codis patologies, codi 3 i interco
 • Coneixement de triatge en situacions d’emergència
 • Coneixement de fisiopatologia del transport sanitari
 • Treballs, estudis publicats en matèria urgències i/o emergències
 • Docència en urgències i/o emergències
 • Habilitats per a la comunicació oral (empatia i assertivitat)
 • Habilitats per a la comunicació escrita (entenedora, ordenada i efectiva)
 • Coneixements a nivell d’usuari de les següents eines: Correu electrònic, Internet, i paquet ofimàtica (processador de text, presentacions i full de càlcul)
 • Capacitat per prendre decisions, amb autonomia però responsablement
 • Sensibilitat amb les necessitats del pacient (terapèutiques i respecte de la seva dignitat)
 • Coneixement d’altres idiomes (a més dels oficials a Catalunya).

 

 

 METGE/SSA ASSISTENCIAL CONSULTORIA TELEFÒNICA (CENTRAL COORDINACIÓ)

 

Funcions/responsabilitats:

 • Donar resposta a les consultes de salut que li siguin transferides, valorar-les clínicament i assignar la resposta més adequada amb o sense mobilització de recurs assistencial.
 • Realitzar anamnesis per  valorar la urgència.
 • Informació mèdica, consultoria mèdica.
 • Valoració clínica de prioritats quan ho determini el protocol informàtic.
 • Compliment de tots els protocols i procediments vigents a la CECOS
 • Participar com a formador dels nous professionals en les activitats del CECOS.
 • Participar en la avaluació de l’efectivitat i eficiència dels protocols  establerts al CECOS.
 • Participar en l’elaboració de protocols i/o procediments operatius de Central
 • Col·laboració en el disseny de plans d’emergència, i de protocols sanitaris així, com en tot tipus d’actuacions que repercuteixen en el millor funcionament del CECOS.

 

Requisits necessaris:

 • Títol de Llicenciat/ada en Medicina i Cirurgia.
 • Títol d’Especialitat mèdica, d’acord amb el que estableix el R.D. 853/1993 de 4 de juny (no exigible als metges/ses que hagin obtingut el títol de Llicenciat abans de l’1/01/1995).
 • Experiència laboral prèvia en Assistència Primària (mínim 2 anys en funcions de metge/ssa assistencial).
 • Coneixement suficient per a la comunicació oral i escrita, en Català i Castellà. Es valoraran titulacions oficials.

 

Altres competències professionals valorables:

 • Especialitat en medicina intensiva o anestesiologia i reanimació o medicina interna o medicina de família o capacitació universitària oficial en urgències.
 • Experiència professional en serveis d’urgències
 • Formació en epidemiologia, medicina preventiva i salut pública
 • Formació en habilitats de comunicació i abordatge de l’entrevista telefònica.
 • Autocontrol en situacions d’estrès
 • Habilitats per al treball en equip .
 • Coneixements de la geografia i xarxa viària de Catalunya i resta d’Espanya.
 • Coneixement de l’estructura sanitària de Catalunya i resta d’Espanya.
 • Realització i coneixements avançats de ECG.
 • Formació de post grau oficial en l’àmbit d’urgències i/o emergències, reanimació i malalt crític.
 • Coneixement de procediment d’IMV
 • Coneixement de protocols operatius, incloent codis patologies, codi 3 i interco
 • Coneixement de triatge en situacions d’emergència
 • Coneixement de fisiopatologia del transport sanitari
 • Habilitats per a la comunicació oral (empatia i assertivitat)
 • Habilitats per a la comunicació escrita (entenedora, ordenada i efectiva)
 • Coneixements a nivell d’usuari de les següents eines: Correu electrònic, Internet, i paquet ofimàtica (processador de text, presentacions i full de càlcul)
 • Capacitat per prendre decisions, amb autonomia però responsablement
 • Sensibilitat amb les necessitats del pacient (terapèutiques i respecte de la seva dignitat)
 • Coneixement d’altres idiomes (a més dels oficials a Catalunya).

 

INFERMER/A ASSISTENCIAL TERRITORIAL (UNITAT MÒBIL)

 

Funcions/responsabilitats:

 • És coresponsable assistencial del pacient durant tot el procés assistencial (assistència, trasllat i trànsfert), d’acord amb les guies assistencials del SEM i els procediments operatius establerts, i responsable únic quan la configuració de la unitat és de suport vital intermig (sense metge).
 • Col·labora en la complementació dels informes assistencials de l’atenció realitzada, segons els procediments operatius establerts. Quan la configuració de la unitat és de suport vital intermig (sense metge), és responsable únic de complimentar els informes assistencials.
 • És coresponsable, juntament amb el metge de la unitat, de la informació a familiars i de la transferència de la informació del pacient a l’hospital receptor. Així mateix és responsable únic quan la unitat opera com suport vital intermig (sense metge).
 • Coparticipa amb la resta de l’equip en la responsabilitat de l’escolta permanent dels comunicats de la Central de Coordinació sanitària.
 • Coparticipa amb la resta de l’equip en la revisió i conservació de l’equipament assistencial (material i aparells) de la unitat, durant el seu torn de treball, segons els procediments operatius.
 • Coparticipa amb la resta de l’equip en el bon estat i ús de les cabines, tant la de conducció com l’assistencial, així com dels espais, materials i instal·lacions de la base, durant el seu torn de treball.

 

Requisits necessaris:

 • Títol de Diplomat/ada Universitari d’Infermeria, o Grau d’Infermeria.
 • Experiència laboral prèvia en serveis hospitalaris o extrahospitalaris d’urgències, emergències, crítics, reanimació, ... (mínim 2 anys en funcions d’infermera assistencial).
 • Coneixement suficient per a la comunicació oral i escrita, en Català i Castellà. Es valoraran titulacions oficials.
 • Formació de Post-grau oficial en l’àmbit d’urgències i/o emergències.
 • Aptitud psicofísica per treballar en una unitat mòbil.

 

Altres competències professionals valorables:

 • Pràctica i coneixements bàsics d’electrocardiografia
 • Coneixements bàsics de diagnòstic per la imatge
 • Coneixements de tècniques de monitorització invasiva i no invasiva
 • Coneixement de tècniques d’administració de medicació
 • Coneixements de tècniques d’infermeria per a pacients crítics
 • Coneixement de tècniques de SVA
 • Coneixements de protocols operatius, incloent codis patologies, codi 3 i interco
 • Coneixement de tècniques de canalització de vies
 • Coneixement de tècniques de mobilització i immobilització.
 • Coneixement de tècniques de triatge en situacions d’emergència
 • Coneixement de la fisiopatologia del transport sanitari
 • Coneixement de procediment d’IMV
 • Habilitats per a la comunicació oral (empatia i assertivitat)
 • Habilitats per a la comunicació escrita (entenedora, ordenada i efectiva)
 • Coneixements a nivell d’usuari de les següents eines: Correu electrònic, Internet, i paquet ofimàtica (processador de text, presentacions i full de càlcul)
 • Capacitat per prendre decisions, amb autonomia però responsablement.
 • Sensibilitat amb les necessitats del pacient (terapèutiques i respecte de la seva dignitat).
 • Habilitació per a la conducció de vehicles urgents (BTP)
 • Coneixement d’altres idiomes (a més dels oficials a Catalunya).

TÈCNIC/A DE TRANSPORT SANITARI TERRITORIAL (UNITAT MÒBIL)

 Funcions/responsabilitats:

 • Corresponsable de l’assistència dels pacients durant tot el procés assistencial (assistència, trasllat i trànsfert) sota les indicacions del Metge o Infermer en Unitats de suport vital avançat.
 • Responsable de l’equipament de telecomunicacions (emissores de ràdio, portàtil i fixa, i telèfon mòbil); corresponsable de l’escolta permanent dels comunicats del centre de coordinació.
 • Corresponsable de la revisió, reposició i conservació de l’equipament assistencial (material i aparells d’electromedicina) segons els procediments operatius de la unitat.
 • Recollida i complementació de dades administratives en el full assistencial, en els serveis per accidents de trànsit o laborals.
 • Informació de l’estat del pacient als familiars i als hospitals o centre sanitari receptor, en absència de Metge o Infermer.
 • Responsable de la conducció, manteniment, seguretat i estat general del vehicle, així com de complimentar la documentació relativa a l’estat de la unitat (ambulància).

 

Requisits necessaris:

 • Títol de Tècnic/a d’emergències sanitàries (TES)
 • Experiència laboral prèvia com a Tècnic de transport sanitari en unitats SVA (com a mínim 2 anys). 
 • Permís de conduir classe C
 • Habilitació per a la conducció de vehicles urgents (BTP)
 • Aptitud psicofísica per treballar en una unitat mòbil
 • Coneixement suficient per a la comunicació oral i escrita, en Català i Castellà. Es valoraran titulacions oficials.

 

Altres competències professionals valorables:

 • Coneixement dels dispositius de risc previsible, planificació i assistència sanitària.
 • Coneixement de les urgències i emergències més freqüents en l’entorn dels dispositius de risc previsible  i en situacions excepcionals.
 • Tècniques d’autoprotecció, seguretat activa i passiva, tant personals com dels vehicles i de terceres persones.
 • Manteniment i utilització de l’equipament i material logístic específic per a situacions especials i AMV.
 • Tècniques de suport a afectats i familiars en situacions excepcionals
 • Plans d’emergències de Protecció civil a Catalunya.
 • Coneixements de la geografia i xarxa viària de Catalunya.  
 • Coneixement de tècniques de mobilització i immobilització.
 • Coneixement de procediment d’IMV
 • Habilitats per a la comunicació oral (empatia i assertivitat)
 • Sensibilitat amb les necessitats del pacient (terapèutiques i respecte de la seva dignitat).
 • Coneixement d’altres idiomes (a més dels oficials a Catalunya).